Image

Wprowadzenie

Ewangelia, to żywe i wciąż aktualne Słowo. Wyczytujemy w niej opowiadanie o sadzawce w Betsaidzie. Od czasu do czasu anioł zstępując wodę poruszał i każdego chorego, który pierwszy w nią wstąpił - nawet z długoletnich cierpień -uzdrawiała. To samo można odnieść do cudownego obrazu Matki Bożej Królowej Krajny w Górce Klasztornej. Jakie cudowne łaski Pan Bóg za przyczyną Matki Boskiej przy Jej wizerunku w tym świętym miejscu ludziom wyświadczył w rozmaitych uzdrowieniach, cudownych pociechach, wątpliwościach, a co najważniejsze, w uzdrowieniach z ciężkich chorób duszy. Najlepszymi świadkami tego są konfesjonały i ta przepiękna świątynia, która od XVII wieku jest przestrzenią, w której nadal w tajemniczy sposób działa Pan Bóg przez pośrednictwo i wstawiennictwo Matki Bożej. Świadczą też o tym liczne wota, które otaczają cudowny wizerunek Królowej Krajny jak i te ciągle składane jako wyraz wdzięczności Bogu i Jego Matce za doznane i doznawane wciąż łaski.

Dlatego lud wierny z pobliskich i dalekich okolic, jak również z poza granic naszej ojczyzny, pielgrzymuje do Górki Klasztornej, aby w tym Świętym Miejscu u stóp Maryi, Matki Pocieszenia spoglądającej z cudownego Obrazu na swe dzieci złożyć swe podziękowania, życzenia i prośby. 

O tym obrazie w kronikach bernardyńskich możemy wyczytać:

„Nieznanego roku zapewne jeszcze w XII stuleciu, w dębo­wym lesie, blisko miasta Łobżenicy, objawiła się Matka Boża w żywej postaci, trzymając Dzieciątko Boże na rękach, oto­czona niezmierną jasnością nad studzienką, którą pasterze dla pojenia bydła wykopali. Bydło widząc to nadzwyczajne zja­wisko, padło na kolana, oczy zwracając na dąb jasnością otoczony. Pasterz poznawszy Matkę Najświętszą oddał Jej pokłon i pobiegł do pobliskiej Łobżenicy opowiadać dziwne sprawy Boże. Wnet zbiegł się licznie lud z Rataj oraz z Łob­żenicy i znalazł bydło klęczące i wielką jasność w lesie. Odtąd działy się cuda nie tylko co dzień, ale co moment. Woda z tej studni leczyła chorych i kaleki. Na miejscu objawienia się Najświętszej Maryi Panny wybudowano później kośció­łek drewniany. Obecny kościół pod wezwaniem Niepokala­nego Poczęcia Matki Bożej został zbudowany w 1673 roku". 

Od 1923 roku opiekunami tego Świętego Miejsca są Mi­sjonarze Świętej Rodziny, którzy pragną być wiernymi i po­kornymi sługami Maryi i Jej Syna Jezusa Chrystusa i zapra­szają wszystkich w progi Góreckiego Sanktuarium, gdzie na swoje stroskane, czasem poranione, będące w jakiejkolwiek potrzebie dzieci, spogląda Matka Najświętsza, Górecka Pani i Królowa Krajny.

Modlitwa przed pielgrzymką

Boże w Trójcy Przenajświętszej Jedyny! Oto pra­gnę się udać na miejsce cudowne do Górki Klasztornej, gdzie od dziewięciu wieków już to miejsce obrałaś na Tron Swojej i naszej Matki. Udaję się tam, aby Ci cześć oddać należną, aby Cię przebłagać za grzechy, aby Ci podziękować za doznane dobrodziejstwa i prosić Cię potrzebne mi łaski doczesne i wieczne, których jesteś jedynym Dawcą. O Boże, błogosław memu zamiarowi spraw, aby ta pielgrzymka stała się dla mnie począt­kiem życia cnotliwego i umocnieniem przeciw nieprzyjaciołom mej duszy. Strzeż mnie, Ojcze niebieski w podróży od wszelkich pokus, przygód i niebezpie­czeństw. A jak Tobiaszowi dałeś za obrońcę i przewod­nika Archanioła Rafała tak i niech mnie prowadzi i strze­że Twój święty Anioł.

Błagam i Ciebie Najświętsza Panno Maryjo Górecka, Królowo Krajny i Matko Pocieszenia o wstawiennic­two za mną u Swego Syna Jezusa Chrystusa, abym tę pielgrzymkę szczęśliwie odprawił i aby ta pielgrzymka przyczyniła do większej chwały Bożej oraz do zbawie­nia i uświęcenia mej duszy. Amen.

Po przybyciu do Sanktuarium śpiew pieśni

Śliczna Maryjo, jak piękna lilia

Modlitwa po przybyciu do Góreckiego sanktuarium

Dzięki Ci składam, o Boże wszechmogący, za łaskę szczęśliwego przybycia do tego świętego miejsca, przed cudowny i łaskami słynący wizerunek Twej i naszej Matki. Cieszy się moje stroskane serce i ufa Bogu Mi­łosiernemu, który mnie przy życiu utrzymuje i wspo­maga w każdym moim utrapieniu. Spraw Boże swoją łaską, abym z wszystkimi, z którymi tu przybyłem, mógł się rzucić w objęcia Twego nieskończonego Miłosier­dzia i dostąpić nade wszystko odpuszczenia grzechów i pomnożenia wiary, nadziei i miłości.

O Najświętsza Maryjo Panno, Górecka Pani, Matko wszelkiej pociechy, któraś mnie swą macierzyńską mi­łością tu na to miejsce wiodła, nie odmawiaj mi swego przemożnego wstawiennictwa u Bożego Tronu. Wsta­wiaj się za mną i za wszystkimi, którzy tu przybyli, aby u Syna Twego Jezusa Chrystusa miłosierdzia doznali, a pocieszeni i umocnieni wrócili do domu. Maryjo Gó­recka Pani, bądź naszą Obroną, wspomagaj nas i módl się za nami teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen.

Nabożeństwo przed cudownym obrazem Matki Bożej Pani Góreckiej

Pod Twoją obronę uciekamy się o cudowna w tym obrazie Maryjo! Wysłuchaj mnie żebrzącego tu dzisiaj przed Tobą! Przyjmij łzy moje, wzdychania i prośby, a daj to, o co Cię gorąco proszę, obdarzaj mnie tym, czego tak usilnie pragnę.

Pod Twoją obronę uciekam się z ufnością o Maryjo! Strapionych pewna Pociecho! To Ty, Najświętsza Ma­ryjo Królowo Krajny, na tym miejscu, do Ciebie się ucie­kających w smutku i strapieniach cieszyła, a w różnych nieszczęściach ratowałaś! Pociesz i mnie, i ratuj, cudo­wna Maryjo, w moim smutku i utrapieniu, który mi tak bardzo dokucza. A szczególnie miej mnie w swojej pieczy w godzinę śmierci.

Pod Twoją obronę uciekam się o Maryjo, Matko Miłosierdzia! Uciekam się pełen synowskiej ufności, otwórz dla mnie macierzyńskie serce Twoje, a racz mnie ukryć przed moimi nieprzyjaciółmi, przed ciałem, świa­tem i czartem. Niech w sercu Twoim będę bezpieczny. Pozwól mi teraz w tym świętym miejscu w Twoim sercu doznać miłego odpoczynku, póki nie otrzymam po śmier­ci pokoju od Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

K. Słodkie Serce Maryi,
L. Bądź moim ratunkiem.

Najłaskawsza Panno i Najdobrotliwsza Matko opuszczonych, nieba i ziemi Królowo, jedyna po Bogu Nadziejo! Do Ciebie się uciekam, do nóg Twoich upa­dam, Tobie duszę i ciało moje, potrzeby i powodzenie moje, w macierzyńską oddaję opiekę. Obieram Cię, Pani Górecka, sobie dzisiaj na całe życie moje za Panią Matkę moją, prosząc Cię, abyś mnie z powodu grze­chów moich nie odrzucała od miłosierdzia Twojego, ale dla Tego, który w oczach Twoich na krzyżu umierał, przyjęła mnie w poczet nawracających się do Boga grzeszników. Broń i strzeż serca mojego od grzechu każdego, a szczególnie śmiertelnego. Uczyń mnie jed­nym ze sług Twoich sług wybranych, których masz za­pisanych w sercu, i którzy się Tobie z większą oddają miłością. Proszę Cię o cnoty chrześcijańskie, potrzebne mi w tym życiu doczesnym. Uproś mi łaskę dobrego przygotowania się na ostateczne spotkanie z Tobą, wy­jednaj mi łaskę dobrej i szczęśliwej śmierci i spraw, abym w męce, śmierci i krwi Syna Twojego oczyszczo­ny, z Bogiem pojednany żył na wieki w niebie.

Oddaję także, o Przebłogosławiona Pani Górecka w Twoją przemożną opiekę, moich rodziców, krewnych, przyjaciół, dobrodziejów, żywych i umarłych oraz tych wszystkich, którzy mnie prosili o modlitewne wsparcie.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

K. Słodkie Serce Maryi,
L. Bądź moim ratunkiem.

Akty przy cudownym obrazie Matki Bożej Góreckiej

Bądź pozdrowiona uczczeniem całego Kościoła, Bogurodzico Dziewico! Najpierwsza po Bogu Ucieczko i Nadziejo grzeszników. Dziękuję Ci z największą wdzięcznością za to, żeś mnie macierzyńską swą opieką dotychczas otaczała, a zarazem świętej łasce miłosier­dzia Twego na wieki z ufnością się oddaję.

Niechaj Cię błogosławi Bogurodzico Dziewico, Górecka Pani, to prastare miejsce, na którym sobie od ponad dziewięciu wieków wybrałaś mieszkanie, z któ­rego tak obficie łaski Niebieskie na ludzi tu mieszkają­cych, ale i przybywających, nieustannie zlewasz. Niechaj Cię błogosławią, Bogurodzico Dziewico, wszystkie modlitwy, prośby i błagania, które tu kiedy­kolwiek od wiernych Chrystusowych były, są i będą przed Twój tron zaniesione.

Niechaj Cię błogosławią Bogurodzico Dziewico, Górecka Pani, wszystkie łaski, dobrodziejstwa, pociechy i dary, które Ty swoim przemożnym wstawiennictwem u Syna Swego wyjednałaś jako Matka kochająca każde swoje dziecko.

Niechaj Cię błogosławią, Bogurodzico Dziewico, Królowo Krajny, wszystkie serca ludzkie, które kiedy­kolwiek w tym świętym miejscu do szczerej spowiedzi przystąpiły i prawdziwej skruchy doświadczyły oraz za Twoj ą macierzyńską przyczyną gruntownego nawróce­nia doznały.

Niechaj Cię błogosławią Bogurodzico Dziewico, Górecka Pani, wszystkie łaski Niebiańskie, które przy Komunii św. za Twoją przyczyną stały się udziałem tu przybywających Twoich dzieci.

Niechaj Cię błogosławią Bogurodzico Dziewico, Górecka Pani, wszyscy Aniołowie święci, którzy tu kie­dykolwiek przejęci byli radością z pokuty i nawrócenia się grzeszników.

Dziewico Przeczysta, Górecka Pani, Matko Pociesze­nia, broń nas od pokus wszelkich. Panno zawsze z Bo­giem zjednoczona, uproś nam gorliwą chęć do modlitwy. Dziewico Najczystsza żadnego grzechu nie znająca, uproś nam skuteczne wszystkich grzechów obrzydzenie. Panno rozkazom Boga posłuszna, uproś nam wierne rozkazów Syna Twego wypełnianie. Dziewico bezgra­nicznie Boga miłująca, uproś nam gorącą i niekończącą się miłość Boga w życiu doczesnym i wiecznym. Amen.

Modlitwa do NMP przed Jej cudownym obrazem

Miejsce, które od wieków wybrał Bóg i Ty o Naj­świętsza Panno Maryjo, Górecka Pani, pokornie nawie­dzam, aby z najgłębszą wdzięcznością i czcią złożyć Ci podziękowanie za wszelkie łaski i dobrodziejstwa doz­nane tu kiedykolwiek za Twą przyczyną, jak i te, które jeszcze kiedykolwiek staną się moim udziałem na tym Świętym Miejscu. Tyłeś tu cudów i darów wiernym u najmilszego Syna Twego uprosić raczyła. Tylu pocie­chami i błogosławieństwami obdarzyłaś wszystkich błagających o Twe miłosierdzie ze szczerą i żywą wiarą. Matko Boża Górecka, staję przed Twoim obliczem świa­dom swej grzeszności, na skutek której tylu łask Boga mojego Pana poznać, przyjąć i uczcić nie umiałem, jed­nak ośmielam się uciekać do Twego nieograniczonego miłosierdzia o Matko i błagać Cię, Opiekunko i Pocieszycielko nasza, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, abyś mnie we wszystkich potrzebach, modlitwach i nadziejach moich wysłuchać raczyła. Otocz mnie swoim najświętszym błogosławieństwem. Obdarz oczekiwanym i upragnionym pocieszeniem. Okaż nad żałującym i skruszonym, niewyczerpane swe zmiłowanie, błogosławiona Matko Zbawiciela, abym za Twoją przyczyną, już tu na ziemi stając się godnym łaski Jezusa Chrystusa, mógł tegoż Syna Twojego, Pana mo­jego, na wieki wraz z Tobą w niebie wychwalać i Nim się cieszyć. Amen.

Litania do Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupiciela świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Maryjo, pocieszenie duszy naszej,

Maryjo, pocieszenie świata,

Maryjo, pocieszenie nasze po Bogu największe,

Maryjo, pocieszenie strapionych,

Maryjo, pocieszenie płaczących,

Maryjo, pocieszenie opuszczonych,

Maryjo, pocieszenie nędznych,

Maryjo, pocieszenie wygnańców,

Maryjo, pocieszenie żywych i umarłych,

Maryjo, pocieszenie przyjaciół Boga,

Maryjo, pociecho jedyna grzeszników,

Maryjo, pociecho rozpaczających,

Maryjo, pocieszycielko najświętsza

Maryjo, pocieszycielko najłaskawsza,

Maryjo, pocieszycielko ubogich,

Maryjo, pocieszycielko wdów i sierot,

Maryjo, pocieszycielko najlitościwsza chorych,

Maryjo, pocieszycielko serc naszych,

Maryjo, pocieszycielko doskonałych i niedoskonałych,

Maryjo, pocieszycielko nasza,

Maryjo, pocieszycielko bez zmazy poczęta,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

 

K. Maryjo, Matko Pocieszenia, wstawiaj się za nami.
W. Niech radość nieba za Twoją przyczyną stanie się naszym udziałem

 

Módlmy się:

Panie nasz Boże Wszechmogący spraw, aby jak naro­dzenie Najświętszej Maryi Panny przyniosło światu pociechę, albowiem było początkiem jego zbawienia, tak niech wezwanie Jej imienia będzie początkiem na­szego wysłuchania i uszczęśliwienia w życiu doczesnym i w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego.

Modlitwa pożegnalna

O najlitościwsza Pocieszycielko strapionych, Gó­recka Pani! Raz jeszcze wznoszę swój wzrok na Twoje Czcigodne Oblicze i składam najserdeczniejsze podzię­kowanie za błogie chwile, jakie na tym świętym miej­scu spędziłem, oraz za wszelkie łaski, które stały się moim udziałem za Twoim macierzyńskim pośrednic­twem. Wybacz o najłaskawsza Matko i Królowo mój brak skupienia i wszelkie roztargnienia w moich mo­dlitwach i spraw, aby ta pielgrzymka przyniosła mi obfite błogosławieństwo na każdy dzień dalszego życia. Bądź mi pomocą o Pani Ziemi Krajeńskiej, abym nadal pracował ze szczerym zapałem nad zbawieniem swoim i bliźnich, z większą gorliwością wypełniał obowiązki mego stanu oraz z większym nabożeństwem czcił i uwielbiał święte Imię Twoje. Spraw, abym nigdy nie zapomniał natchnień i postanowień, jakie z Twojej łaski w tym świętym miejscu się w moim wnętrzu rodziły.

O Matko nad matkami, Matko Boga i nasza Matko! Na miłość Twego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa pro­szę Cię nie dopuść, abym Ciebie i najmilszego Syna Twego kiedykolwiek ciężkim grzechem obraził, łaskę utracił i w śmierć duchową popadł.

A teraz opuszczam to miejsce cudowne. Oczy moje już dłużej nie będą spoglądać na Twoje cudowne Obli­cze w tym obrazie, ale pamięć Jego w sercu moim na zawsze zostanie i będzie dla mnie wzmocnieniem i prze­strogą w pielgrzymce tego życia. Będzie mi pociechą w smutkach, siłą w słabościach, pomocą w pokusach, obroną w niebezpieczeństwach. Będzie mi ustawiczną pamiątką świętych i szlachetnych postanowień na tej pielgrzymce uczynionych.

O Panno najsłodsza, niechaj Twoje święte Oblicze także zaświeci mej duszy, gdy z tego świata będzie scho­dzić do wieczności. Niechaj ją pocieszy i poprowadzi przed Oblicze Boga Najwyższego.

Już się żegnam z Tobą o potężna Pocieszycielko strapionych i zarazem jeszcze proszę: Udziel łaskawie macierzyńskiego błogosławieństwa nam tu obecnym oraz tym wszystkim, którzy się naszym modlitwom polecili. Bądź naszą Pocieszycielką w życiu i przy śmierci. Amen

Nowenna do Matki Bożej Góreckiej

Odsłonięcie obrazu M.B. - hejnał lub śpiew:

Witaj Górecka, Matko jedyna,

Uproś nam łaskę u Twego Syna.

Witaj, ach witaj, Niepokalana

Witaj, ach witaj, Matko kochana. 3x

Modlitwa wstępna:

Matko Boża Górecka, pokornie nawiedzamy to święte miejsce, które z woli Bożej zostało przez Ciebie wybrane i Twoją szczególną obecnością w tym cudow­nym wizerunku naznaczone. Od wieków wybrałaś to miejsce, o Matko, aby nieść pomoc w obronie Narodu Polskiego i odbierać cześć, hołd i uwielbienie od piel­grzymów tu przybywających, za dary i łaski jakich nam udzielasz.

To Ty, o Matko, Pani Górecka, w tym miejscu od wieków wypełniasz testament Swego Syna, gdy z wy­sokości krzyża skierował do Ciebie słowa: „Matko oto, syn twój", wypraszając potrzebne łaski i dary dla wszyst­kich pielgrzymów tej ziemi. Maryjo, Królowo Krajny i naszego Narodu, tyle razy już ratowałaś nas i broniłaś przed pożogą wojny i różnych niebezpieczeństwami. Tak wielu grzeszników, tu u stóp Twego Cudownego Oblicza, doznało skruchy i pojednania z Bogiem. Tak wielu ludzi doznało Twego przemożnego wstawiennic­twa i skutecznego pocieszenia. Tak więc i ja ośmielam się prosić Ciebie Matko Boża Górecka, abyś wysłuchała naszych próśb i błagań, które w tej nowennie do Ciebie zanosimy. Maryjo, Górecka Pani, otaczaj nas swoją macierzyńską miłością i wysłuchaj naszego wołania:

Śpiew:

Śliczna Maryja, jak piękna lilija
Ozdobna chwałą wyznaję to i ja.
Cudy jaśniejesz w pięknym górki gaju,
Miejscu na Krajnie, jakby w nowym raju.

Objawiłaś się w jasnej dziennej porze
Maryjo, jakby w jaśniejącej zorzy.
Ozdobna stajesz nad źródłem dla chwały,
By Ci cześć wszystkie stworzenia oddały.

Pada i klęka bydło na kolana
Widząc Cię Matką wszelkich rzeczy Pana.
Pasterz strwożony, bardzo się dziwuje
Do Łobżenicy bieży, lud zwołuje.

Lud zbiegły patrząc na bydło klęczące,
Podnosi głosy w niebo się wznoszące:
Niepokalana i Czysta Dziewico!
Miej nas w opiece, o Bogarodzico!

Ale złość ludzka i wściekłość czartowska
Źródło, w którym się objawia moc Boska
Niszczy kamieńmi, rujnując zawala,
Bijąc lud zbiegły, chodzić nie pozwala.

Lecz Kościelecki na Świątki przybywa
I lud za sobą do Matki tej wzywa,
Każe odprawiać Mszy świętej ofiary,
By Bóg oddalił od Krajny swe kary.

Lud w ten dzień zewsząd schodzi się gromadnie,
Kamienie z źródła wydobywa snadnie,
Będąc w statecznej i niezłomnej wierze,
Wodę na różne swe choroby bierze.

Potem Kościółek Matce Boskiej stawia,
W którym się cudy zaraz swymi wstawia.
Tak w Górce miejsce Maryja obrała,
By Matką pociechy wszystkim się stała.

Szczęśliwa Krajno przy łasce Twej Matki
Oddaj Jej pokłon ze swoimi dziatki.
Wszak ma na ręku Dziecinę miłości,
By nas nie karał za grzechowe złości.

Pójdźmy k'Niej wszyscy, bliscy i dalecy,
Prośmy tę Matkę chorzy i kalecy,
Wszak wolny przystęp do Niej wszyscy mamy,
Słucha próśb naszych, zjedna co żądamy.

Przed Twym obrazem, o Matko stawamy,
Twej się opiece wszyscy polecamy:
Zasłoń nas dziatki swe, od złego nas chroń!
Od czarta w życiu i śmierci nas obroń.

Modlitwa:

Najłaskawsza Panno i Najdobrotliwsza Matko, Pani nieba i ziemi, Królowo Krajny, jedyna po Bogu Na­dziejo! Do Ciebie się uciekamy. Tobie nasze dusze i ciała w macierzyńską opiekę oddajemy. Bądź Matko Boża Górecka naszą Matką i Opiekunką przez całe nasze życie ziemskie i strzeż nas od grzechu każdego, a szczególnie ciężkiego. Obdarz nas cnotami chrześci­jańskimi. Weź w opiekę nasze rodziny, krewnych, przyja­ciół i dobrodziejów żywych i umarłych. Maryjo Górec­ka Pani! Pod Twoją obronę się uciekamy. Spoglądająca z tego cudownego wizerunku, wysłuchaj nas proszą­cych. Pod Twoją obronę uciekamy się z ufnością, bo Ty jesteś naszą Matką. Tu na tym miejscu smutnych i stra­pionych przez wieki pocieszałaś i im błogosławiłaś. Matko pociesz i nas w naszych smutkach i cierpieniach.

(wymienić jakie...)

Pozdrowienie Matki Bożej Góreckiej:

Lud: Bądź pozdrowiona Matko Boska Górecka.

 • Niech Cię błogosławią, Bogurodzico, wszystkie na­sze modlitwy oraz prośby i błagania, które zanosili pielgrzymi tu przybywający.

Bądź pozdrowiona...

 • Bądź pozdrowiona czcią całego Kościoła Święte­go, Bogurodzico Dziewico, którego jesteś Matką i Opiekunką.

Bądź pozdrowiona...

 • Bądź pozdrowiona Górecka Pani łaskami nawróce­nia grzeszników, które im wyjednałaś jako pierwsza po Bogu Ucieczka grzeszników.

Bądź pozdrowiona...

 • Niech Cię błogosławi Bogurodzico, to miejsce ob­jawienia, które sama sobie obrałaś w Górce Klasz­tornej na Ziemi Krajeńskiej.

Bądź pozdrowiona...

 • Niech Cię błogosławią Bogurodzico Maryjo wszyst­kie łaski i dobrodziejstwa, którymi obdarzałaś i nadal obdarzasz wszystkich proszących.

Bądź pozdrowiona...

 • Niech Cię błogosławią Bogurodzico Dziewico, wszyscy Aniołowie, którzy cieszą się z nawróco­nych grzeszników i z pojednania ich z Bogiem.

Bądź pozdrowiona...

 • Bądź pozdrowiona Maryjo, Górecka Pani, od nas tu zgromadzonych przed Twoim Świętym Obliczem, którzy Ci bezgranicznie ufają i Cię kochają.

Bądź pozdrowiona...

Śpiew:

Bądź pozdrowiona Maryjo Matko ma...

Podziękowania:

Matko, Pani Górecka, stajemy przed Tobą pełni wdzię­czności za to, że od tylu już wieków jesteś z nami w tym cudownym obrazie. Za to, że jesteś nam Matką i Kró­lową. Za to, że nieustannie wstawiasz się za nami u Twego Syna Jezusa Chrystusa. Przyjmij więc o Matko, Królowo Krajny, podziękowania nasze:

Lud: Dziękujemy Ci Matko Boska Górecka.

Za to, że już od dziewięciu wieków jesteś z nami w tym świętym i cudami słynącym obrazie. Dziękujemy Ci Matko Boska Górecka

 • Za to, że swą cudowną obecnością nieustannie umacniasz w nas wiarę katolicką. Dziękujemy Ci Matko Boska Górecka.
 • Za to, że przez całe wieki otaczasz opieką naszą Ojczyznę.
 • Za łaski nawrócenia, które wyjednujesz u Swego Syna wszystkim tu przybywającym.
 • Za liczne cuda, które za Twoim wstawiennictwem tu się dokonały.
 • Za ukojenie bólu i cierpienia wszystkich proszących.
 • Za nieustanną pomoc w powstawaniu z różnych na­łogów i uzależnień.
 • Za pomoc w pojednaniu ludzi zwaśnionych i skłó­conych.
 • Za nieustanną opiekę nad ogniskami naszych rodzin.
 • Za uzdrowienie chorych, pocieszenie smutnych i umocnienie strapionych.
 • Za wszytko, co przyczynia się do szerzenia chwały Twojego Syna i Twojej.

Dziękujemy Ci Matko Boska Górecka.

Śpiew:

Do Ciebie Matko szafarko łask...

Prośby:

Matko Boża Górecka, Zwycięska Królowo Ziemi Kra­jeńskiej! Matko i Królowo nasza! Stajemy dziś przed Twoim Tronem w tym świętym miejscu, aby Cię uwiel­biać, aby Ci dziękować, ale też aby Cię prosić w na­szych potrzebach. Matko nasza, która patrzysz na nas z Twego cudownego Wizerunku i swoim matczynym wzrokiem przenikasz do głębi nasze dusze i serca, przyj­mij nasze pokorne prośby:

Lud: Prosimy Cię Matko Boska Górecka.

 • Maryjo, Pani Górecka, uproś nam łaskę głębokiej wiary, żarliwej miłości i nie gasnącej nadziei.

Prosimy Cię Matko Boska Górecka.

 • Maryjo, Pani Górecka, wyjednaj nam łaskę naśla­dowania Twojego Syna w składaniu siebie w ofie­rze Bogu i ludziom w naszej codzienności.

Prosimy Cię Matko Boska Górecka.

 • Maryjo, Pani Górecka, wejrzyj łaskawym okiem na nasze rodziny, uproś im łaskę jedności i miłości wzajemnej.

Prosimy Cię Matko...

 • Maryjo, Pani Górecka, otaczaj swoją macierzyńską miłością wdowy i sieroty, ludzi samotnych i opusz­czonych.

Prosimy Cię Matko Boska Górecka.

 • Maryjo, Pani Górecka, weź w szczególną opiekę wszystkich kapłanów, osoby konsekrowane, uproś im łaskę wierności powołaniu i umiejętności pro­wadzenia ludzi na drogi zbawienia.

Prosimy Cię Matko...

 • Maryjo, Pani Górecka, wejrzyj na naszą parafię i spraw, by wszyscy wiernie służyli Twojemu Sy­nowi i Tobie.

Prosimy Cię Matko...

 • Maryjo, Pani Górecka, wejrzyj na wszystkich cho­rych, cierpiących i strapionych, uproś im łaskę wytrwałości i cierpliwości w dźwiganiu krzyża.

Prosimy Cię Matko...

 • Maryjo, Pani Górecka, błogosław nam wszystkim czczącym Twój Święty Wizerunek tu na ziemi i uproś, byśmy Cię mogli chwalić i oglądać w niebie.

Prosimy Cię Matko...

Tu można odczytać prośby i podziękowania z kartek... 10. Pod Twoją obronę...

Zasłonięcie obrazu - hejnał lub śpiew:

Żegnaj Górecka, Matko jedyna...

Pieśń na zakończenie:

Matko radości w Góreckim obrazie!
Ty raczysz cieszyć i w najcięższym razie
Każdego, kto Cię z żywą wiarą wzywa,
I tu przybywa.

W Łobżeńskiej Górce,
Twoje ulubienie Złożyłaś Panno! - aby pocieszenie
Odnosił każdy, co się w tym kościele
Do stóp Twych ściele.

Cuda tak mnogie z dawna się tu działy,
Że wszystkich spisać wieki nie zdołały,
A co wiek dawny w księgach był zachował,
To czas zmarnował.

Dotychczas wszakże u wdzięcznego ludu
Żyje tu pamięć niejednego cudu,
Krocie przykładów uzdrowionych kalectw
I innych świadectw.

Wszystkie na okół strony to już głoszą
I Twoje imię na podziw wynoszą.
Niech i my z nimi sławimy Cię Pani!
Twoi poddani.

Racz i nam boskie zagniewanie skrócić,
Abyśmy mogli pocieszeni wrócić
Do zagród swoich, niosąc spokój błogi
W domowe progi.

Ważna -li była Estery przyczyna?
Ważniejsza Twoja w sądzie Twego Syna.
Ta Mu powstrzyma nad nami wiszącą
Rękę karzącą.

My się poddając, nachylamy głowy,
Ale Ty Jego słuszny gniew surowy
Przemień - o święta Boża Rodzicielko
Pocieszycielko.

Pociesz więc, pociesz spragnionych ratunku,
A wdzięczni u stóp Twego wizerunku
Będziem cześć Twoją pod niebiosa wznosić
I światu głosić.

Matko Boża! - wszak i my Twe dzieci.
Spuść nam te łaski niechże też zaświeci
I przed naszymi ubogimi strzechy
Promień pociechy.

Niech serce nasze próżne wszelkiej złości
Całe ku Bogu i Tobie z miłości
Goreje dopóki tym ogniem spłonie
W szczęśliwym zgonie.

Redagował ks. Piotr Pietrzyk MSF