Image

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych /KPK, kan. 1205/.  

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania. 

 1. Cmentarz w Górce Klasztornej jest własnością Parafii N M P Niepokalanie Poczętej, którą prowadzą Misjonarze Świętej Rodziny.
 2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz tej Parafii, który zarządza nim samodzielnie lub przez pełnomocnika.
 3. Cmentarz jest otwarty od rana do nastania zmroku.
 4. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew i krzewów wysokopiennych może nastąpić tylko za zgodą administratora oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza.
 5. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
 6. Na cmentarzu stosuje się opłaty:
  • za miejsca grzebalne,
  • za korzystanie z terenu cmentarza dla wykonania usług pogrzebowych i cmentarnych, 
  • za pozwolenie na postawienie nagrobka lub jego zmianę (10% wartości),
  • za dokonanie wpisu o zmianie dysponenta grobowca,
  • za przywrócenie prawa do grobu,
  • za rezerwację miejsc grzebalnych.
 7. Opłaty za miejsca grzebalne wnosi się przy zgłaszaniu pogrzebu na okres 20 lat:
  • opłaty nie podlegają zwrotowi,
   przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20- letniej (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty), opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20- letniej nie może przekroczyć 1-go roku,
  • opłaty za groby w których ostatni pochówek nastąpił przed dniem 1 stycznia 2021 r., należy uiścić do końca 2021r., / na 20 lat użytkowania/
  • w przypadku nie uiszczenia opłaty 20-letniej w terminie, grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych),  
  • likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie na co najmniej 3 miesiące przed terminem jego likwidacji, a z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół,
  • osoby posiadające kilka grobów na cmentarzu Parafialnym w Górce Klasztornej, mogą uzgodnić termin zapłaty za groby, zgłaszając się do ks. Proboszcza.
 8. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu go (nie rezerwujemy sami min. przez sadzenie krzewów itp.).
 9. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.
 10. Miejsca rezerwowe przeznaczone do pochowania zwłok określonej osoby, w przypadku pochowania jej w innym grobie, przechodzą do dyspozycji zarządcy cmentarza, bez względu na uiszczoną opłatę.
 11. Wysokość opłat cmentarnych nie przekracza opłat ustalonych dla cmentarzy komunalnych. W przypadku niedostatku materialnego rodziny zmarłego wysokość opłat zostanie zmniejszona.
 12. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
 13. Grób ziemny zwykły nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.
 14. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej kolejności:
  • pozostały małżonek (-a),  
  • krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.),
  • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),
  • krewni boczni do 4 stopnia,
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
 15. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana jedynie za zgodą Administratora cmentarza. Ekshumację przeprowadza się:
  • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok – za zezwoleniem powiatowego inspektora sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  • na zarządzenie prokuratora lub sądu,
  • miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Administratora cmentarza bez zwrotu opłaty 20- letniej.
 16. Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe, groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:
  • dla zwłok dzieci do lat 6: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m, odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m,  
  • dla pozostałych zwłok: długość 2 m, szerokość 1 m, głębokość 1,7 m, odstępy – od każdego boku po 0,5 m,
  • dla urn ze szczątkami zwłok: długość 0,6 m, szerokość 0,4 m, głębokość 1 m, odstępy od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.
 17. Groby rodzinne przeznaczone na składanie trumien w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu: długość 2,3 m, szerokość 1,3 m, głębokość 1,7 m, odstępy – od każdego boku po 0,5 m.  
 18. Groby rodzinne dla urn przeznaczone na kilka urn w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary: długość 1 m, szerokość 1 m, głębokość 1 m, odstępy – na bokach 0,3 m, a od strony frontu miejsca urnowego 0,4 m.
 19. Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1 m. Kopanie głębszych grobów niż 1,7 m, (głębinowych) jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu, a najwyższym poziomem wody gruntowej, pozostanie co najmniej 0,5 m. Ziemia wydobyta z grobu może być usypana w postaci pagórka nad grobem.
 20. Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób nie murowany, stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.
 21. Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a pod trumną zakłada się sklepienie.
 22. Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.
 23. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki, jak i grobowce, nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.
 24. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych i kostkowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów wysokopiennych.
 25. Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać zgodę administratora na jej wykonanie. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.  
 26. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.  
 27. Wszelkie prace remontowo-budowlane na tutejszym cmentarzu mogą być prowadzone w dni powszednie. Prace prowadzone bez zezwolenia Administratora cmentarza uważane są jako nielegalne. W/w prace remontowo-budowlane nie mogą być wykonywane w niedziele i święta kościelne oraz od 30 X do 3 XI.
 28. Na trenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
  • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
  • ustawiania ławek, ogrodzeń, betonowych i kostkowych podestów przy grobie bez zezwolenia Administratora,
  • przebywania dzieci w wieku do lat 7 bez opieki dorosłych,
  • wysypywania śmieci poza miejsca do tego przeznaczone,
  • palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych,
  • wprowadzania psów i innych zwierząt,
  • handlu,
  • kradzieży złożonych na grobach kwiatów , świec, wieńców i innych rzeczy znajdujących się na cmentarzu,
  • jazdy pojazdami, za wyjątkiem pojazdów firm kamieniarskich wykonujących usługi za zezwoleniem Administratora,
  • samowolnego sadzenia i usuwania krzewów bądź drzew.
 29. Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać u Ks. Proboszcza, u którego można zasięgnąć również informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.
 30. W wypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu zarządcy cmentarza służą uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.
 31. W sprawach nie uregulowanych mniejszym regulaminem mają zastosowanie w/w przepisy oraz przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz.295 z póz. zm./.
 32. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

Administrator cmentarza

Ks. Piotr Lipski MSF

/proboszcz/

OPŁATY CMENTARNE W GÓRCE KLASZTORNEJ

Obowiązują od 1 stycznia  2021 r.

 1. Grób ziemny pojedynczy – 400 zł na 20 lat / po 20 zł na rok/
 2. Grób ziemny podwójny - 800 zł na 20 lat /po 20 zł na rok za dwa groby/
 3. Grób głębinowy - 500 zł na 20 lat /po 25 zł na rok/
 4. Grób dziecka - 200 zł na 20 lat /po 10 zł na rok/
 5. Postawienie pomnika - 10% jego wartości
 6. Rezerwacja miejsca - 20 zł na rok
 7. Przywrócenie prawa do grobu – opłata zaległych rocznych opłat.
 8. Osoby, które pochowały swoich zmarłych przed wejściem w życie opłat cmentarnych składają jednorazowo:
  • jeżeli pochówek nastąpił w roku 2010 lub później nie wnoszą żadnej opłaty;
  • jeżeli pochówek nastąpił między 1990 rokiem, a 2009 50 zł. jednorazowo;
  • jeżeli pochówek nastąpił przed rokiem 1990 100 zł. jednorazowo.

Opłaty cmentarne obowiązują na wszystkich cmentarzach czy to komunalnych, czy parafialnych. Służą utrzymaniu cmentarza, wywozu śmieci i prac koniecznych na cmentarzu. Wprowadzone są po wizytacji biskupiej, która zobowiązała do przygotowania regulaminu cmentarza i uporządkowania spraw finansowych. Wprowadzamy te opłaty od nowego roku. Prośba, aby składać je tylko w kancelarii parafialnej, bo każda wpłata musi być odnotowana w księdze cmentarnej i pogrzebowej.  Regulamin cmentarza będzie umieszczony najpierw na stronie internetowej gorkaklasztorna.com, a następnie na tablicy informacyjnej na cmentarzu. Być może będzie to utrudnienie dla wielu i trudność finansowa dla niektórych. Wszystkie takie sprawy proszę osobiście przedstawiać ks. Proboszczowi, jako administratorowi cmentarza. Mam nadzieję, że te opłaty pozwolą na położenie na naszym cmentarzu kolejnych brukowanych dróżek, pięknej zieleni i kwiatów.

Administrator cmentarza

Ks. Piotr Lipski MSF

/proboszcz/